Política de Privacitat

Dades fiscals:
Anna Puig Ramirez
47834934V
C/ Barceloneta 46
08233 Vacarisses

Abans de facilitar les seves dades personals i, si és necessari, prestar el seu consentiment per al seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privadesa.

A continuació, es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza Anna Puig Ramirez de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Recaptem la seva informació personal a través de diferents mitjans, però sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal d’aquest, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en què pot exercir els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.

S’informa als usuaris de que les seves dades seran tractades de manera confidencial i amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se sol·liciten, essent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament la casella de selecció prevista a aquest efecte, significat tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

Anna Puig Ramirez no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals als quals es puguin enllaçar webs a través de la nostra web.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Anna Puig Ramirez
47834934V
C/ Barceloneta 46
08233 Vacarisses
info@lapetitaanima.cat

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

Quan contacta amb nosaltres per a demanar-nos qualsevol tipus d’informació dels nostres serveis, podem tractar el seu nom, cognoms, adreça electrònica, telèfons,  amb la finalitat de poder atendre i donar resposta a les seves peticions, poder contactar amb vostè.  Les seves dades es conservaran fins que sol·licita el cessament de l’activitat i durant els terminis de prescripció  de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves dades amb la finalitat d’ atendre les seves peticions d’informació, és el consentiment que li sol·licitem i ens presta en marcar les caselles a aquest efecte.

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte que si escau pogués formalitzar-se o servei que hagués sol·licitat.

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les seves dades no es cediran a tercers llevat els casos que hi hagi obligació legal de fer-ho o quan ho hagi consentit.

Així mateix, la seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

No existeixen transferències internacionals de les seves dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

DADES NO OBTINGUDES DIRECTAMENT DELS INTERESSATS

En el cas que faciliti dades personals d’altres persones, en proporcionar aquesta informació, vostè garanteix i sota la seva responsabilitat, que es tracta d’una comunicació de dades legítima, que les dades són precises i certes, que ha obtingut el consentiment previ d’aquesta persona per a comunicar-nos-les i que ha estat informat d’aquesta política de privadesa, amb la finalitat de prestar els serveis que ha contractat.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en tal cas, dret d’accés a aquests.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça:C/ Barceloneta 46 – 08233 – Vacarisses (Barcelona). Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix l’informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.

© Tots els drets reservats.